STATUT STOWARZYSZENIA

„KONFRATERNIA

ŚWIĘTEGO APOSTOŁA JAKUBA STARSZEGO

PRZY KATEDRZE POLOWEJ WOJSKA POLSKIEGO

POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W WARSZAWIE”


(stan aktualności: 02.07.2018 r.)


PREAMBUŁA

Zebrani na Założycielskim Zgromadzeniu Ogólnym Członków Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, odwołując się do tradycji:

-Ewangelizacyjnej Św. Apostoła Jakuba Starszego, wspieranego przez Matkę Bożą z Pilar;

-Rycerskiego Zakonu Świętego Jakuba opartego na regule św. Augustyna;

-Pierwszego na Ziemiach Polskich Bractwa Najświętszego Serca Jezusa działającego przy pijarskim kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (dziś Katedra Polowa Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie) od 1705 roku;

przyjmując ideowe przesłanie zawarte w Akcie Europejskim wygłoszonym 9 listopada 1982 roku w Santiago de Compostela przez Świętego Jana Pawła II,

postanawiają zainicjować działalność Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod Wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jako prywatne stowarzyszenie wiernych, funkcjonującego w oparciu o niniejszy Statut.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. „Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski”, w dalszej części Statutu zwana Konfraternią, jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zrzeszającym członków wywodzących się ze środowisk mundurowych oraz środowisk cywilnych, objętych posługą duszpasterską Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, działającym na podstawie:

a) norm dotyczących stowarzyszeń wiernych świeckich zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 298-311, 321-329);

b) art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

c) przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach;

d) niniejszego Statutu.

2. Terenem działania Konfraterni jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Konfraternia może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Siedzibą Konfraterni jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 2.

Konfraternia może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Organizacje te nie mogą jednak naruszać jej autonomii.

§ 3.

1. Konfraternia ma prawo używać stroju i odznak zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego.

2. Konfraternia obchodzi doroczne święto patronalne w niedzielę najbliższą dnia 12 października (Matki Bożej z Pilar).

3. Konfraternia może nadawać zasłużonym osobom:

a) Tytuł Honorowy: „Przyjaciel Pielgrzymów Jakubowych – Amicus peregrinorum Iacobiensis”;

b) Order Rycerski Świętego Jakuba (Equester Ordo Sancti Iacobi).

§ 4.

Konfraternia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (wolontariat). Do prowadzenia swoich spraw Konfraternia może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5.

Celem Konfraterni jest podejmowanie działań wspomagających i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) rozszerzania kultu św. Apostoła Jakuba Starszego;

b) wytyczania, z uwzględnieniem informacji historycznych dróg pielgrzymkowych do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela (Hiszpania) oraz sprawowanie nad nimi opieki na terenie kraju;

c) wspierania i promocji europejskich tradycji związanych z szerzeniem idei ruchu pielgrzymkowego (pątniczego) p.w. św. Jakuba;

d) wspomagania i pobudzania inicjatyw na rzecz ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i przyrodniczego na trasach pielgrzymkowych p.w. św. Jakuba w kraju;

e) pomocy i współpracy w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy.

§ 6.

1. Konfraternia realizuje swój cel przez:

a) uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy związanej z istnieniem ruchu pielgrzymkowego p.w. św. Jakuba Apostoła w przestrzeni europejskiej;

b) odnawianie i utrzymanie infrastruktury dróg pątniczych p.w. św. Jakuba Apostoła na terenie kraju;

c) pomoc pielgrzymom idącym Drogami św. Jakuba w realizacji ich pielgrzymki;

d) rewitalizację leżących wzdłuż Dróg św. Jakuba Apostoła zabytków oraz obiektów o znaczeniu przyrodniczym;

e) opiekę nad zabytkami związanymi z kultem św. Jakuba Apostoła oraz krzewienie wiedzy o tych zabytkach i inicjowanie prac konserwatorskich nad tymi zabytkami;

f) informowanie społeczeństwa o stanie, w jakim znajdują się obiekty krajobrazowe, obiekty i przedmioty zabytkowe leżące na trasie pielgrzymek oraz o podjętych staraniach i wysiłkach zmierzających do ich zabezpieczenia;

g) współpracę z władzami kościelnymi, organami państwowymi i samorządowymi oraz organami ochrony środowiska;

h) współpracę ze stowarzyszeniami regionalnymi, organizacjami młodzieżowymi, turystycznymi i zawodowymi;

i) współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i archiwami oraz inspirowanie i prowadzenie prac oraz badań naukowych w zakresie rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy;

j) organizowanie konferencji popularnych i naukowych poszerzających wiedzę o ruchu pątniczym, szczególnie o ruchu pątniczym p.w. św. Jakuba;

k) wydawanie czasopism i innych publikacji promujących Drogi Św. Jakuba i ruch pątniczy;

l) nagradzanie i wyróżnianie osób zasłużonych dla rozwoju ruchu pątniczego w Polsce;

m) współpracę z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi, w celu promocji polskich Dróg Św. Jakuba oraz podnoszenia jakości ruchu pątniczego;

n) udzielanie pomocy szkołom i organizacjom młodzieżowym w upowszechnianiu wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym chrześcijańskiej Europy.

2. Działalność statutowa Konfraterni, jest finansowana przez Konfraternię.

ROZDZIAŁ III. PROTEKTOR KONFRATERNI

§ 7.

Protektorem Konfraterni jest na prośbę Seniora każdorazowy Biskup Polowy Wojska Polskiego, wypełniający zadania wskazane w przepisach prawa kanonicznego oraz w art. 35 ust 1, ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.


ROZDZIAŁ IV. CZŁONKOWIE KONFRATERNI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

1. Członkowie Konfraterni dzielą się na:

a) zwyczajnych;

b) wspierających;

c) honorowych.

2. Nowi członkowie są przyjmowani do Konfraterni zgodnie z obowiązującym ceremoniałem w dniu święta patronalnego Konfraterni (12 października), w dzień rocznicy konsekracji katedry polowej WP (12 marca) oraz w uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski (8 maja).

3. W wyjątkowych sytuacjach Kapituła może w drodze uchwały wyznaczyć inny termin, niż wskazane w § 8. ust. 2. Uchwała Kapituły o wyznaczeniu tego terminu, musi być podjęta jednomyślnie, przy udziale wszystkich członków Kapituły

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym Konfraterni może być pełnoletni obywatel RP, a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Konfraterni, wyznania rzymskokatolickiego, który akceptując nauczenie Kościoła katolickiego, składa pisemną deklarację członkowską i zostaje przyjęty na podstawie uchwały Kapituły Konfraterni, po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji minimum 2 członków zwyczajnych

2. Za zgodą przedstawicieli ustawowych, Członkiem zwyczajnym Konfraterni może być także osoba małoletnia, która ukończyła 15 rok życia. Do dnia ukończenia 18 roku życia nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego. Z dniem ukończenia 18 roku życia na mocy niniejszego Statutu nabywa wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

3. Członkowie zwyczajni Konfraterni mają prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Konfraterni;

b) brania udziału w działalności statutowej Konfraterni;

c) korzystania z pomocy i urządzeń Konfraterni na zasadach określonych przez Kapitułę;

d) noszenia: stroju, odznaki członkowskiej i symboli Konfraterni;

e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Konfraterni.

4. Członkowie zwyczajni Konfraterni mają obowiązek:

a) przyczyniania się do realizacji celów Konfraterni;

b) czynnego pielgrzymowania po Drogach Świętego Jakuba w Polsce i Europie lub po innych szlakach pątniczych;

c) brania udziału w zebraniach i pracach Konfraterni;

d) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Konfraterni;

e) opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Kapitułę Konfraterni;

f) wskazania Kapitule Konfraterni konta elektronicznego e-mail, służącego do korespondencji.

§ 10.

1. Członkiem wspierającym Konfraterni może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Konfraterni i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta uchwałą Kapituły.

2. Członkowie wspierający mają prawo:

a) uczestniczenia w Zgromadzeniach Ogólnych Konfraterni z głosem doradczym (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela);

b) korzystania z pomocy i urządzeń Konfraterni na zasadach określonych przez Kapitułę.

3. Członkowie wspierający mają obowiązek:

a) popierania działalności Konfraterni;

b) regularnego opłacania zadeklarowanej składki, nie niższej niż 50% wysokości składki opłacanej przez członka zwyczajnego;

c) wskazania Kapitule Konfraterni konta elektronicznego e-mail, służącego do korespondencji.

§ 11.

1. Godność Członka Honorowego Konfraterni nadaje Zgromadzenie Ogólne Członków Konfraterni osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji jego celów statutowych, na wniosek Kapituły Konfraterni.

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków wspierających, z tym, że zwolnieni są od obowiązku opłacania składek.

§ 12.

1. Członkostwo w Konfraterni ustaje w razie:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Kapitule Konfraterni;

b) nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub niebrania udziału w pracach Konfraterni ponad l rok, chyba że Kapituła w poszczególnych przypadkach postanowiła inaczej;

c) wykluczenia przez Kapitułę Konfraterni za działalność na szkodę Konfraterni, bądź nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego bądź sądu wojskowego na karę lub środek karny pozbawienia praw publicznych;

d) dokonania formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego;

e) śmierci członka lub, w przypadku członka wspierającego, utraty osobowości prawnej.

2. Członkostwo w Konfraterni może zostać zawieszone przez Kapitułę w wypadku nieopłacania składek członkowskich przez okres 2 lat. W tym przypadku po uregulowaniu zaległych składek następuje przywrócenie w prawach członka.

§ 13.

Członkowi skreślonemu bądź wykluczonemu za działalność na szkodę Konfraterni lub nieprzestrzegania jej Statutu przysługuje w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu, prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Ogólnego za pośrednictwem Kapituły. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Konfraterni rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V. WŁADZE KONFRATERNI

§ 14.

Władzami Konfraterni są:

a) Zgromadzenie Ogólne Członków Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego, dalej Zgromadzenie Ogólne;

b) Zarząd Konfraterni – Kapituła Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego, dalej Kapituła. Na czele Kapituły stoi Prezes Konfraterni – Senior Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego, dalej Senior;

c) Główna Komisja Rewizyjna Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego, dalej Główna Komisja Rewizyjna.

§ 15.

1. Członkowie władz Konfraterni pełnią swoje funkcje honorowo.

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Konfraterni trwa 3 lata.

3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.

4. Nie można łączyć funkcji Seniora i członka Kapituły z członkostwem w Głównej Komisji Rewizyjnej.

5. Uchwały wszystkich kolegialnych władz Konfraterni z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 16.

1. Najwyższą władzą Konfraterni jest Zgromadzenie Ogólne, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Kapituła co najmniej raz w roku, rozsyłając pisemne zawiadomienia (z możliwością wykorzystania poczty elektronicznej), zawierające termin, miejsce i proponowany porządek obrad, nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Kapituła: na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo z własnej inicjatywy, albo na wniosek 1/3 członków zwyczajnych, najpóźniej na termin przypadający nie później niż 8 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Pisemne zawiadomienia (z możliwością wykorzystania poczty elektronicznej), zawierające termin, miejsce i proponowany porządek obrad, wysyłane są nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4. W Zgromadzeniach Ogólnych uczestniczą:

a) z czynnym i biernym prawem głosu: wszyscy członkowie zwyczajni Konfraterni;

b) z głosem doradczym: Protektor osobiście lub przez swojego przedstawiciela; Asystent kościelny, członkowie wspierający i honorowi lub ich przedstawiciele; zaproszeni goście, których jednak nie wlicza się do kworum.

5. W przypadku stwierdzenia na Zgromadzeniu Ogólnym obecności liczby członków zwyczajnych mniejszej niż ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych mających głos decydujący, zwołuje się Zgromadzenie Ogólne w drugim terminie, które może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim członków zwyczajnych.

6. Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy Senior, lub gdyby miał prawną przeszkodę, Wicesenior.

7. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

a) uchwalanie kierunków działalności Konfraterni;

b) uchwalanie i zatwierdzanie ceremoniałów;

c) uchwalenie w terminie 2 lat od dnia zainicjowania działalności „Reguły Duchowej Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski”, która będzie stanowiła misję i wizję działalności Konfraterni;

d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Kapituły i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla Seniora i Kapituły;

e) wybór Seniora i członków Kapituły oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej;

f) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

g) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i rozwiązania się Konfraterni;

h) rozpatrywanie odwołań członków Konfraterni od decyzji Kapituły w sprawie członkostwa;

i) nadawanie honorowych tytułów i odznaczeń Konfraterni na wniosek Kapituły.

§ 17.

1.Senior:

a) kieruje pracą Kapituły oraz przewodniczy jej obradom;

b) po swoim wyborze wskazuje członkom Zgromadzenia Ogólnego kandydatów na: Wiceseniora Konfraterni, Sekretarza Konfraterni, Skarbnika Konfraterni oraz dwóch członków Kapituły.

2. Kandydatem na Seniora może być osoba, która:

a) jest wyznania rzymskokatolickiego i żyje w komunii z Kościołem Katolickim;

b) cieszy się nieposzlakowaną opinią moralną;

c) przynajmniej raz w życiu odbyła pieszą pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela potwierdzoną stosownym dokumentem wydanym przez katedrę św. Jakuba w Santiago de Compostela (tzw. compostelka);

d) w dniu wyboru ukończyła 50 lat;

e) jest członkiem zwyczajnym Konfraterni.

3. Senior i Wicesenior mają reprezentować dwa środowiska: mundurowe i cywilne, tworzące Konfraternię. Obowiązuje zasada, iż: jeżeli Senior wywodzi się ze środowisk mundurowych, to Wicesenior ze środowisk cywilnych, a jeżeli Senior wywodzi się ze środowisk cywilnych, to Wicesenior ze środowisk mundurowych.

4. Senior niezwłocznie po elekcji i przyjęciu wyboru, przed Zgromadzeniem Ogólnym składa ślubowanie: „Obejmując funkcję Seniora Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, uroczyście przysięgam sumiennie wypełniać cele zakreślone w Statucie, działać na rzecz rozwoju: kultu św. Jakuba i ruchu pielgrzymkowego pod jego patronatem, dążyć do szerokiego konsensusu w procesie podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Konfraterni. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, Święty Jakubie Apostole i Wszyscy Święci. Amen”.

5. Złożenie ślubowania jest warunkiem koniecznym do objęcia funkcji Seniora. W przypadku braku zgody na złożenie ślubowania przez elekta – wybór uznaje się za niedokonany. Należy wówczas przystąpić do ponownego wyboru Seniora i przeprowadzenia II Elekcji.

6. W sytuacji, gdy w II Elekcji Zgromadzenie Ogólne Członków Konfraterni nie wybierze Seniora Konfraterni obrady Zgromadzenia Ogólnego ulegają zawieszeniu.

7. Funkcja Seniora osiąga „vacat” w sytuacji:

a) śmierci Seniora;

b) dobrowolnego zrzeczenia się funkcji Seniora, przez osobę Seniora. Dobrowolne i oczywiste zrzeczenie się funkcji Seniora winno być notyfikowane Protektorowi z przynajmniej ogólnym wskazaniem przyczyny zrzeczenia;

c) odwołania Seniora przez Zgromadzenie Ogólne, większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, na wniosek 2/3 członków Kapituły.

8. W przypadku „vacatu” funkcji Seniora jego obowiązki do czasu mianowania nowego Seniora przejmuje Wicesenior, a gdy on nie może, to najstarszy wiekiem członek Kapituły.

9. Każdemu byłemu Seniorowi, który nie piastuje aktualnie funkcji Seniora przysługuje dożywotnio tytuł: „Senior Honorowy Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie”.

§ 18.

1. Kapituła kieruje działalnością Konfraterni zgodnie z zakresem działania określonym Statutem oraz uchwałami Zgromadzeń Ogólnych, przed którym to odpowiada za swoją działalność.

2. Kapituła składa się z Seniora i Wiceseniora oraz Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.

3. W skład Kapituły może być wybrana osoba, która:

a) jest wyznania rzymskokatolickiego i żyje w komunii z Kościołem Katolickim;

b) cieszy się nieposzlakowaną opinią moralną;

c) w dniu wyboru ukończyła co najmniej 30 lat;

d) jest członkiem zwyczajnym Konfraterni.

4. Posiedzenia Kapituły:

a) odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące;

b) zwołuje i przewodniczy im Senior;

c) są zwoływane zawsze, gdy wymaga tego prowadzenie spraw Konfraterni

d) mogą być zwoływane także na żądanie, co najmniej jednej trzeciej liczby jej członków.

5. W sytuacji, gdy nastąpi „vacat” funkcji Seniora lub z oczywistych przesłanek wynika, że Senior nie może zwołać posiedzenia Kapituły, wówczas posiedzenie Kapituły zwołuje Wicesenior, a gdy on nie może, to najstarszy wiekiem członek Kapituły.

6. Wybór nowego Seniora przez Zgromadzenie Ogólne, kończy kadencję dotychczasowej Kapituły.

7. W posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

a) Protektor osobiście lub przez swojego przedstawiciela;

b) Asystent kościelny;

c) osoby zaproszone przez Seniora;

d) Seniorzy Honorowi.

8. Do ważności uchwał Kapituły wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Seniora lub Wiceseniora.

9. Do kompetencji Kapituły należy:

a) uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków;

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Konfraterni;

c) przyjmowanie członków wspierających;

d) skreślanie i wykluczanie członków;

e) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

f) powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji albo komitetów Kapituły oraz nadzorowanie ich działalności;

g) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego;

h) określenie zakresu działania Seniora i innych członków Kapituły;

i) podejmowanie uchwał o przedstawienie Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku o nadanie wyróżnień honorowych Konfraterni;

j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;

k) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i pomnażania funduszy przeznaczonych na działalność statutową Konfraterni;

l) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej.

10. W drodze uchwały Kapituła ma prawo uzupełniać w czasie kadencji swój skład, na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji, z wyłączeniem Seniora, o nowych członków Kapituły w ilości nie przekraczającej ⅓ ogólnej liczby członków Kapituły. Decyzja Kapituły w tym zakresie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zgromadzenie Ogólne.

11. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Konfraterni, uprawnionych jest 2 członków Kapituły działających łącznie, przy czym co najmniej jednym z nich musi być Senior lub Wicesenior.

§ 19.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Oświadczenia w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej składa Przewodniczący Komisji, lub co najmniej dwóch członków Komisji.

3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Konfraterni ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;

b) występowanie do Kapituły z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;

c) występowanie na Zgromadzeniu Ogólnym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Seniora i Kapituły;

d) wystąpienie z inicjatywy co najmniej 2 członków Głównej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Kapituły, celem zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego;

e) uczestniczenie w charakterze obserwatora w posiedzeniach Prezydium i Kapituły.

4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełniać w czasie kadencji swój skład, w drodze uchwały powołując na miejsce zwolnione w czasie trwania kadencji, nowego członka. Decyzja Głównej Komisji Rewizyjnej w tym zakresie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zgromadzenie Ogólne.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE KONFRATERNI

§ 20.

1. Na majątek Konfraterni składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Konfraterni składają się:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy, odpisy, spadki i dotacje;

c) majątek w postaci nieruchomości;

d) fundusze uzyskane w ramach działalności i uczestnictwa w programach strukturalnych Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KONFRATERNI

§ 21.

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku stwierdzenia, że zmiana Statutu lub działalność Konfraterni obraca się na poważną szkodę doktryny lub dyscypliny kościelnej, albo powoduje zgorszenie wiernych Protektor może cofnąć aprobatę na działanie Konfraterni jako organizacji katolickiej.

§ 22.

1. Rozwiązanie Konfraterni dokonuje się w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego lub postanowienia Sądu. Uchwałę o rozwiązaniu Konfraterni podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. Sąd rozwiązuje Konfraternię, jeśli jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień Statutu i nie zaistniały warunki do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub Statutem.

§ 23.

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Konfraterni, Zgromadzenie Ogólne wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje.

2. Majątek Konfraterni po jej rozwiązaniu przekazuje się instytucjom, których cele działalności są zbieżne z celami działania Konfraterni określonymi w § 6 ust. 1.

3. W przypadku rozwiązania Konfraterni przez Sąd stosuje się art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.


ROZDZIAŁ VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 24.

Seniora, skład pierwszej Kapituły oraz pierwszej Głównej Komisji Rewizyjnej wybiera Założycielskie Zgromadzenie Ogólne.

§ 25.

Kadencja władz Konfraterni wybranych na Założycielskim Zgromadzeniu Ogólnym rozpoczyna się z dniem rejestracji Konfraterni przez Sąd. Do czasu rejestracji, Konfraternię przed Sądem reprezentuje Kapituła.

§ 26.

Po dokonaniu rejestracji Kapituła przygotowuje pieczęcie Konfraterni.

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz kanonicznego.