Powakacyjne spotkanie Konfraterni św. Jakuba

W poniedziałek 9 września 2019 r. członkowie Konfraterni Św. Jakuba zebrali się w katedrze polowej Wojska Polskiego. Spotkanie poprzedziła Msza św., której przewodniczył ks. płk. SG Zbigniew Kępa. Eucharystię koncelebrował ks. por. Mateusz Korpak.

Rozpoczynając homilię, ks. Zbigniew zwrócił się do członków Konfraterni słowami: Drogie Siostry, Drodzy Bracia, zgodnie z naszym zwyczajem, w tekstach biblijnych czytanych podczas liturgii słowa w dniach naszych spotkań, szukamy inspiracji dla naszego życia i pracy. Dziś poucza nas św. Paweł Apostoł. Naukę czerpiemy z jego listu do Kolosan, który pisał w więzieniu, przez co jego działalność apostolska została bardzo ograniczona. Czy jednak została przerwana? Nie, gdyż nawet utraciwszy wolność, św. Paweł głosił Chrystusa i cierpiał z powodu Jego męki, co wyraził w słowach: „(…) dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Co to znaczy? Jak rozumieć te słowa? Na pewno nie w takim znaczeniu, jakoby w cierpieniach Chrystusa brakowało czegoś dla zbawienia świata. Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie zbawił świat i dalsze cierpienia w tym celu nie są już potrzebne. Jednakże w jakiś mistyczny, duchowy sposób, cierpienia chrześcijan, połączone z cierpieniami Chrystusa mają ogromną wartość dla Kościoła. Stąd też w takim znaczeniu św. Paweł mógł napisać zacytowane wyżej słowa. Cierpiąc z powodu uwięzienia, św. Paweł umacniał dobro Kościoła. Tak więc, nawet więzienie, będące skutkiem opowiedzenia się za Chrystusem, daje Apostołowi możliwość ewangelizacji. Idąc za myślą św. Pawła, uznajmy, że nasze cierpienia, zwłaszcza wynikłe z naśladowania Chrystusa; cierpienia, na które nie zasłużyliśmy, ale przyjęliśmy je z uległością woli Bożej, mają dla Kościoła wielką wartość.

Odwołajmy się do historii duszpasterstwa wojskowego. We wrześniu 1939 r. księża kapelani wyruszyli z żołnierzami na front. Byli bardzo potrzebni, bo wojna to ranni i zabici, to żołnierze pragnący pojednać się z Panem Bogiem, gdyż wiedzą, że mogą stracić życie. Znamy historię ks. kmdr. ppor Władysława Miegonia, który po klęsce wrześniowej trafił wraz z żołnierzami do obozu jenieckiego, a następnie do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął. Nie zmarnował swoich cierpień. Nie przeklinał wroga i nie złorzeczył mu. Z pokorą przyjął cierpienie, które spadło na niego, ponieważ był Polakiem i kapłanem. Podobny los spotkał ks. Franciszka Dachterę, który dostał się do niewoli po bitwie nad Bzurą 17 września 1939 r. Wiele wycierpiał zmuszony do niewolniczej pracy, poddany pseudo-medycznym eksperymentom. Zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. Wspomnijmy jeszcze innego kapelana z września 1939 r. – ks. Mariana Konopińskiego. On także zginął, jako ofiara pseudo-medycznych eksperymentów. Cierpienia każdego z tych kapłanów, połączone z cierpieniami Chrystusa, miały i mają wielką wartość dla Kościoła.

Są takie cierpienia, które nierozłącznie związane są z naszą naturą. Wybierając się na jakubowy szlak możemy być pewni, że będziemy cierpieć z powodu zmęczenia, znużenia, upału, kurzu, niewygód. Jeżeli ktoś nie przyjmuje i nie akceptuje takich cierpień, nie będzie pielgrzymem jakubowym.

Są cierpienia, których doznajemy z powodu niezrozumienia przez bliskich, przyjaciół, znajomych, którzy niekiedy mówią nam – „Po co znowu wybierasz się na tę tułaczkę po Europie? Dlaczego nie posiedzisz w weekend w domu, zamiast iść w drogę, mimo że będzie marna pogoda?”. Może ktoś powie – „Ma tyle pracy koło domu, ogród wymaga pielęgnacji, a on łazi po Polsce i szuka kościołów jakubowych”. Przyjmujmy takie uwagi ze spokojem. Niech nas nie denerwują. Potraktujmy je, jako okazję do rozmowy, w której możemy dać świadectwo, czym jest pielgrzymka jakubowa.

Dziś, podczas tej Mszy św. pragniemy przedstawić Chrystusowi pielgrzyma jakubowego, brata Ryszarda oraz jego małżonkę Mariannę. Zginęli w czasie wakacji. Brat Ryszard często był obecny na naszych spotkaniach, pielgrzymował z nami drogami św. Jakuba. Jego ziemska pielgrzymka dobiegła końca. Prosimy, aby duchowo doszedł do niebieskiego sanktuarium, w którym chwały doznają Apostołowie, w tym św. Jakub. Jeżeli czegoś nie dostaje jego zasługom na niebo, także jego małżonce, chcemy dopełnić ten brak naszą modlitwą i naszym pielgrzymowaniem.

Św. Paweł nie był zaniepokojony ponad miarę uwięzieniem i groźbą utraty życia. Nadzieje i ufność czerpał ze zjednoczenia z Bogiem. Niech ta Msza św. i spotkanie Konfraterni przyniosą nam duchowy spokój w Bogu. Do takiej postawy wobec trudów życia zachęca nas psalmista:

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim. On moją twierdzą, wiec się nie zachwieję.
(Ps. 62)

Spotkane powakacyjne, które odbyło się po Eucharystii, rozpoczął fragment Ewangelii wg św. Marka (Mk, 29-32), który odczytał ks. Zbigniew Kępa. Następnie Senior Konfraterni brat Jerzy G. Kazimierczak przedstawił zebranym sprawy bieżące.

1. 8 września 2019 r. rozpoczęliśmy nowe Camino weekendowe. Idziemy z Warszawy na Górę św. Anny, na której w średniowieczu stała kaplica św. Jakuba (wg innego podania – św. Jerzego). Nie wszyscy konfratrzy, którzy chcieliby pielgrzymować, mogą uczestniczyć w pielgrzymkach, dlatego proponujemy im pielgrzymowanie duchowe w łączności z idącymi. Proponujemy, aby ci, którzy nie mogą wyruszyć w drogę, znaleźli chwilę czasu by odmówić (przynajmniej) jedną część Różańca św. w 5 intencjach pielgrzymki, w których modlimy się:

– o beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego;

– o błogosławieństwo dla Ordynariatu Polowego w setną rocznicę jego ustanowienia;

– o błogosławieństwo dla Protektora Konfraterni św. Jakuba Biskupa Polowego ks. gen. Józefa Guzdka i Opiekuna Duchowego Konfraterni ks. płk. Zbigniewa Kępy;

– o orędownictwo Boże dla członków Konfraterni św. Jakuba, zwłaszcza pielgrzymujących w danym dniu, oraz ich rodzin;

– w intencji zmarłych członków i przyjaciół Konfraterni.

Uczestnicy pielgrzymki Ze stolicy na Górę św. Anny odmawiają w drodze modlitwę w intencji beatyfikacji Stefana kard. Wyszyńskiego:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Boże, Źródło wszelkiej świętości, spraw – prosimy Cię – aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, jak całym sercem kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego Sługę Twego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję i zawierzył Jej bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę… Amen.

2. Z inicjatywy kilku członków Konfraterni zostanie ufundowana tablica poświęcona pamięci Siostry Reginy Madej-Janiszek:

D. O.M.
Ś.P.
REGINA ELŻBIETA MADEJ-JANISZEK
1951-2018
PĄTNICZKA
PIELGRZYMOWAŁA DO SANTIAGO DE COMPOSTELA, JEROZOLIMY
ORAZ WIELU INNYCH MIEJSC ŚWIĘTYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ
CZŁONEK ZAŁOŻYCIEL KONFRATERNI ŚW. JAKUBA PRZY KATEDRZE POLOWEJ
WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE
CZŁONEK STOWARZYSZENIA PRZYJACIELE DRÓG ŚW. JAKUBA W POLSCE
WSPÓŁAUTORKA KONCEPCJI MAZOWIECKIEJ I ŚWIĘTOKRZYSKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA
WSPÓŁAUTORKA PRZEWODNIKÓW PO DROGACH JAKUBOWYCH
SIOSTRY I BRACIA Z KONFRATERNI ŚW. JAKUBA PRZY KATEDRZE POLOWEJ WP
8 GRUDNIA 2019

Tablica zostanie umieszczona na trasie Świętokrzyskiej Drogi św. Jakuba, obok Kaplicy Objawień przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w warszawskiej dzielnicy Siekierki.

3. Do 15.09.2019 r. można zgłaszać uwagi do projektu Reguły Duchowej Konfraterni św. Jakuba. Po tym terminie tekst Reguły zostanie przedłożony ks. płk. Zbigniewowi Kępie, a następnie bp. polowemu WP ks. gen. Józefowi Guzdkowi. Po zatwierdzeniu przez biskupa Reguła zostanie przyjęta przez aklamację na spotkaniu Konfraterni w październiku br. Każdy z członków Konfraterni złoży podpis pod Regułą w ciągu dwóch lat. Jeżeli tego nie uczyni, opuści szeregi Konfraterni św. Jakuba.

4. 16.09.2019 r. odbędzie się w Warszawie XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. W spotkaniu weźmie udział Senior Konfraterni Jerzy G. Kazimierczak.

5. VI Parlament Jakubowy zbierze się w dniach 21-22.09.2019 r. we Wrocławiu. Weźmie w nim udział reprezentacja Konfraterni św. Jakuba.

6. 22.09.2019 r. konfratrzy będą szli w drugim etapie pielgrzymki Ze stolicy na Górę św. Jakuba, który prowadzi z Płochocina do Niepokalanowa.

7. 19.10.2019 r. odbędzie się konferencja Camino de Santiago – nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii. Organizatorem jest Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Konferencję poprzedzi Forum Ekonomiczne w dniu 18.10. br. W konferencji weźmie udział reprezentacja Konfraterni św. Jakuba.

8. Brat Szczepan Grzesiuk zaapelował o zgłaszanie chęci zakupu „kapelusza jakubowego”, który jest integralną częścią stroju reprezentacyjnego członka Konfraterni św. Jakuba. Przekładanie decyzji zakupu „na później” powoduje, że kolejne kapelusze z braku materiału mają inny odcień kolor; podobnie jak peleryny.

Po omówieniu bieżących spraw organizacyjnych, Senior Konfraterni ciekawie opowiedział o czwartym etapie pielgrzymki Santiago 2027, który wiódł drogami św. Jakuba z Czeskiego Krumlowa do Weilheim in Oberbayern w niemieckim kraju związkowym Bawaria. Pąć odbyła się w lipcu 2019 r. Ilustracją opowieści były piękne zdjęcia siostry Elżbiety Pawlikowskiej. Na zakończenie spotkania Danusia i Jacek Niedbałko uraczyli zebranych – nie po raz pierwszy – pyszną szarlotką i innymi słodkościami.

Tekst – Ewa Wasiak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *